CZ SK
 
 
 

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Wooky, s.r.o. so sídlom Turčianska 19, 821 09 Bratislava, Slovenská republika identifikačné číslo: 45 304 785, spoločnosť zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 62065/B pre poskytovanie služieb prostredníctvom on-line obchodu bežiaceho na platforme Wooky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Wooky, s.r.o. so sídlom Turčianska 19, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo: 45 304 785, spoločnosť zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 62065/B (ďalej len "poskytovateľ") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len "zmluva o poskytovaní služieb") uzatvárané medzi poskytovateľom a objednávateľom (ďalej len "užívateľ") prostredníctvom aplikácie poskytovateľa. Aplikácia je poskytovateľom umiestnená na webovom rozhraní on-line obchodu na platforme "Wooky".
  Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky poskytovateľa na platforme "Wooky" (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. V rámci využívania webovej stránky poskytovateľ umožňuje vyhľadávanie, informácie o knihách, predaj elektronických kníh (eKnihy), audio kníh, digitalizovaných časopisov, článkov a ďalších literárnych diel, zábavné, výukové a ďalšie služby (ďalej len "služby poskytovateľa").
  Služby webového rozhrania na platforme "Wooky" môže využívať právnická alebo fyzická osoba, spôsobilá k všetkým právam a povinnostiam, ale aj osoba maloletá pod dohľadom svojich zákonných zástupcov a s ich súhlasom.
  Za službu sa považuje sprístupnenie elektronickej knihy v špeciálnej aplikácii poskytovateľa užívateľovi. Za túto službu platí užívateľ poskytovateľovi poplatok.
  Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

  Pre využívanie služieb on-line obchodu sa užívateľ musí zaregistrovať.
  Pri registrácii na webovej stránke a pri využívaní služieb poskytovateľa je užívateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je užívateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené užívateľom v užívateľskom účte a pri používaní aplikácií sú poskytovateľom považované za správne.
  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Užívateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany užívateľa. Poskytovateľ neberie zodpovednosť ani za zabudnutie týchto údajov.
  Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Poskytovateľ nie je zodpovedný za zneužitie účtu užívateľa.
  Užívateľ môže použiť svoje užívateľské meno a heslo pre registráciu obmedzeného počtu zariadení. Na základe registrácie objednávateľa vykonanej na webovej stránke môže užívateľ pristupovať do svojho používateľského rozhrania prostredníctvom aplikácie na platforme Wooky. Zo svojho užívateľského rozhrania v aplikácii Wooky môže užívateľ využívať služby poskytovateľa (ďalej len "užívateľský účet").
  Poskytovateľ môže obmedziť užívateľovi prístup k užívateľskému účtu v aplikácii a to najmä v prípade, kedy užívateľ neumožní aplikácii počas požadovanej doby spojenie so serverom, a to bez náhrady. Opätovný prístup získa aplikácia k užívateľskému účtu až v prípade, keď používateľ opätovne zadá svoje užívateľské meno a heslo a toto bude overené s jeho registráciou.
  Poskytovateľ môže obmedziť užívateľovi prístup k užívateľskému účtu a to v prípade, kedy užívateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok), a to bez náhrady.
  Užívateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.
  Užívateľ nie je oprávnený nejakým spôsobom maskovať alebo utajovať svoju IP adresu alebo geografickú polohu.

 3. ELEKTRONICKÉ KNIHY A ZARIADENIA

  Užívateľ berie na vedomie, že elektronické knihy sú chránené autorským zákonom, zabezpečené proti kopírovaniu a šíreniu a zaväzuje sa, že knihy nebude modifikovať, nezneužije ich a nebude ich poskytovať ďalej, šíriť ani realizovať také kroky, ktoré by mali za cieľ narušiť ochranu poskytovaných elektronických kníh. Užívateľ je zodpovedný za škodu, ktorá takýmto jeho správaním môže vzniknúť.
  Užívateľ si je vedomý toho, že knihy možno čítať len na niektorých technických zariadeniach, a to na tých, ktoré majú potrebné softvérové vybavenie pre využívanie služieb najmä aplikácia Wooky.
  Užívateľ môže vybrané knihy čítať aj mimo aplikácie Wooky. Táto možnosť je dostupná len u kníh, ktorých dostupnosť je označená ako epub, pdf so soc. DRM. Túto možnosť môže používateľ používať až po overení jeho osobných údajov (meno, adresa, telefónne číslo) prostredníctvom poskytovateľom akceptovaných spôsobov overenia, dostupných na platforme Wooky.

  Ak používateľ nemá potrebné softwarové vybavenie, poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť stiahnutie diela.
  Poskytovateľ má právo zrušiť užívateľský účet bez náhrady, ak užívateľ poruší svoje záväzky najmä záväzok knihy nemodifikovať, nezneužiť, nešíriť a nerealizuje kroky vedúce k narušeniu ochrany elektronických kníh. Ak dôjde k takémuto zrušeniu užívateľského účtu, stratí objednávateľ možnosť prihlásiť sa do svojho užívateľského rozhrania, všetok prístup ku knihám a tiež prístup ku knihám už zakúpeným.
  Aplikácia Wooky (čítačka), prostredníctvom ktorej bude mať užívateľ prístup ku knihám, si môže sama vyžiadať update (ak to bude potrebné) a užívateľ ho musí strpieť. Ak updatu na danej čítačke zabráni, aplikácia sa deaktivuje a užívateľ na tejto čítačke dočasne stratí ku knihám prístup. Tento mu bude obnovený po update aplikácie.

 4. UZAVRETIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

  Jednotlivé webové rozhrania na platforme Wooky obsahuje zoznam elektronických kníh ponúkaných poskytovateľom k využívaniu a to vrátane ceny služby pre jednotlivé elektronické knihy. Ceny služieb ponúkaných elektronických kníh sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
  Zmluva o poskytovaní služieb vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom registrácií.
  Objednávateľ si môže knihu objednať dvojakým spôsobom, a to buď kliknutím na tlačidlo "kúpiť hneď" alebo na tlačidlo "pridať do košíka", keď si pridá knihu do svojho elektronického košíka na webovom rozhraní. Zároveň si používateľ vyberá spôsob úhrady za poskytovanie služieb.
  Pri objednávaní kníh poskytovateľ pracuje s údajmi uvedenými už pri registrácii. Tieto údaje sú poskytovateľom považované za správne a používateľ za ich správnosť zodpovedá.
  Ponuka využívania služieb elektronických kníh a ich ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Cena knihy sa vzťahuje na moment platby, nie na moment pridanie do košíka.
  Objednávateľ si môže zvoliť spôsob platby za elektronické knihy. Objednávateľ uhradí uvedenú čiastku prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo kartou cez webové rozhranie poskytovateľa platieb.
  Poskytovateľ zakúpené knihy sprístupní až vtedy, keď je o realizácii a priebehu platby informovaný týmito partneri, čo je obvykle online okamžite.
  Poskytovateľ prehlasuje, že platobné služby pre jednotlivé platobné metódy, platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu TatraPay zabezpečuje priamo poskytovateľ Wooky s.r.o., IČ 45304785, sídlo Turčianska 19, 821 09 Bratislava. Wooky s.r.o. poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky na platobné transakcie môže zákazník smerovať priamo na Wooky s.r.o. prostredníctvom telefónnej linky +420 605 979 997 (po - pia 08 - 16 h), či písomne na adresu sídla spoločnosti. Platobné metódy konkrétne SMS platby a platby pomocou online bankového prevodu, zabezpečuje pre poskytovateľa spoločnosť MobilBonus s.r.o. (ďalej len "MB"), IČ 26935830, sídlo Úvoz 18, 58601 Jihlava. MB poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky na platobné transakcie môže zákazník smerovať priamo na MB prostredníctvom telefónnej linky +420 605 979 997 (po - pia 08 - 16 h), či písomne na adresu sídla spoločnosti.
  Užívateľ sa môže obrátiť tiež priamo na poskytovateľa a jeho technickú podporu.

 5. DARČEKOVÉ POUKAZY

  Užívateľ môže prostredníctvom užívateľského účtu na webovej stránke nakúpiť darčekové poukážky v rôznej finančnej hodnote uvedenej na webovej stránke ( ďalej len ,,darčekový poukaz“). Darčeková poukážka je považovaná za tovar ponúkaný poskytovateľom na webovej stránke a k jeho kúpe dochádza spôsobom dľa čl. 4 týchto obchodných podmienok na základe zmluvy o poskytovaní služieb.
  Na webovej stránke môže užívateľ vybrať a upraviť vzhľad darčekovej poukážky, vrátane umiestnenia venovania na darčekovú poukážku.
  Dodanie darčekovej poukážky prebehne dľa voľby užívateľa uzatváraní príslušnej zmluvy o poskytovaní služieb, ktorým predmetom je darčeková poukážka na webovej stránke, a to:
  - Zaslaním darčekovej poukážky na emailovú adresu,
  - Stiahnutím darčekovej poukážky z webovej stránky v PDF formátu alebo
  - Zaslaním kódu darčekovej poukážky v SMS
  Poskytovateľ zodpovedá za riadne odoslanie darčekovej poukážky na emailovú adresu, či telefónne číslo uvedené užívateľom, či za jeho poskytnutie k stiahnutiu z webovej stránky vo formátu PDF. Poskytovateľ nezodpovedá užívateľovi za nedoručenie darčekovej poukážky v dôsledku uvedenia nesprávnej emailovej adresy, či telefónneho čísla alebo nemožnosť stiahnutia súboru PDF v dôsledku softwarového vybavenia užívateľa.
  Darčeková poukážka je neprenosná. Darčeková poukážka môže byť však u poskytovateľa uplatnená jedine prostredníctvom užívateľského účtu zriadeného dľa čl. 2 týchto obchodných podmienok ( k spôsobu uplatnenia darčekovej poukážky viď nižšie).
  Darčeková poukážka oprávňuje jeho držiteľa k nákupu čohokoľvek z ponuky na webovej stránke s výnimkou iných darčekových poukazov a to do výšky hodnoty darčekovej poukážky a po dobu platnosti darčekovej poukážky.
  Darčeková poukážka je platná jeden rok od jeho dodania niektorým zo spôsobov uvedených vyššie ( teda formou emailu , stiahnutím súboru PDF, či zaslaním SMS). Po uplynutí doby jeho platnosti nie je možné darčekovú poukážku aktivovať a použiť k nákupu u poskytovateľa ( k spôsobu uplatnenia darčekovej poukážky viď. Nižšie). Pre vylúčenie pochybností nenáleží za darčekovú poukážku v žiadnom prípade akákoľvek finančná náhrada. Tím nie je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa za riadne dodanie predmetu objednávky uskutočnenej na základe uplatnenia darčekovej poukážky ( k spôsobu uplatnenia darčekovej poukážky viď. nižšie).
  Darčeková poukážka môže byť u poskytovateľa uplatňovaná iba následujúcim spôsobom. Ak je držiteľ darčekovej poukážky zároveň užívateľom, prihlási sa do svojho užívateľského účtu. Ak nie je držiteľ darčekovej poukážky ( obdarovaný) zároveň užívateľom, musí si zriadiť užívateľský účet alebo darčekovú poukážku využiť prostredníctvom už existujúceho užívateľského účtu za pomoci iného užívateľa. Pre prihlásenie do užívateľského účtu zadá držiteľ darčekovej poukážky v príslušnej sekcii na webovej stránke pre využitie darčekovej poukážky ( elektronická peňaženka-kredit) kód darčekovej poukážky a tým dôjde k automatickému navýšeniu kreditu užívateľa v jeho elektornickej peňaženke v užívateľskom účte o hodnotu uvedenú na darčekovej poukážke. Darčeková poukážka môže byť aktivovaná ( použitá) iba raz. Pri najbližšom nákupe užívateľa na webovej stránke následujúcich bezprostredne po aktivácii darčekovej poukážky budú k úhrade týchto nákupov prednostne automaticky používané elektronické peniaze z kreditu ( elektronickej peňaženky) užívateľa, ktoré do elektornickej peňaženky pribudli na základe aktivácie darčekovej poukážky pokiaľ nebude hodnota darčekovej poukážky vyčerpaná.
  Pre vylúčenie všetkých pochybností je možné vykonávať nákupy za elektronické peniaze z aktivovanej darčekovej poukážky aj po uplynutí platnosti darčekovej poukážky. Ak bude darčeková poukážka aktivovaná pred uplynutím doby jeho platnosti.
  Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo odcudzenie darčekovej poukážky, či kódu na ňom uvedenom po odoslaní, či sprístupnení darčekovej poukážky, či kódu užívateľovi niektorým zo spôsobov uvedených vyššie.

 6. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  Služby poskytované poskytovateľom môžu byť využívané len na zákonné účely. Všetka činnosť, ktorá je vykonávaná v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, je zakázaná. Objednávateľ prehlasuje, že poskytovateľ nenesie právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s užívaním voči objednávateľovi ani tretím stranám.
  V prípade zistenia akýchkoľvek závad je užívateľ povinný ihneď informovať poskytovateľa.
  Užívateľ nie je oprávnený podnikať akékoľvek kroky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku aplikácie alebo servera.
  Užívateľ sa zaväzuje, že sa nebude snažiť prelomiť ochranu autorských práv a ďalšie predpisy, ktorými sa riadi ochrana duševného vlastníctva.
  Užívateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený rozmnožovať, kopírovať, distribuovať, predávať, prenášať obsah webu a elektronických kníh, meniť, upravovať či inak zasahovať do webu alebo elektronických kníh.
  Užívateľ si je vedomý, že nemôže šíriť získané knihy a pokiaľ tieto knihy rozšíri, je zodpovedný za škodu a môže po ňom byť vymáhaná náhrada spôsobenej škody.
  Ak bude zistená snaha o porušenieí pravidiel, bude užívateľ pokutovaný a bude mu bez náhrady odobratý prístup k užívateľskému účtu.

 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Ochrana osobných údajov užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
  Užívateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov; meno a priezvisko, adresa, bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
  Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní služieb a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení poskytovateľa a tretích strán.
  Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.
  Spracovaním osobných údajov objednávateľa môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
  Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Objednávateľ prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k poskytovateľovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu poskytovateľa. Potom však bude zrušená jeho registrácia, užívateľský účet aj prístup ku knihám.
  V prípade, že by sa objednávateľ domnieval, že poskytovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života objednávateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  - požiadať poskytovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  - požadovať, aby mu poskytovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnenou, poskytovateľ alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie poskytovateľ alebo spracovateľ žiadosti, má objednávateľ právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
  Objednávateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s elektronickými knihami na elektronickú adresu alebo na telefónne číslo uvedené objednávateľom.

 8. ŘEŠENÍ SPORŮ

  Uživatel má právo obrátit se na poskytovatele, pokud nesouhlasí se způsobem, jakým poskytovatel posoudil jeho reklamaci či stížnost, nebo domnívá-li se uživatel, že byl jinak zkrácen na svých právech.
  Nevyřídí-li poskytovatel podnět uživatele do 30 dnů nebo je-li stanovisko poskytovatele k podnětu uživatele zamítavé, může se uživatel obrátit na orgán alternativního řešení sporů. Tím není dotčeno právo uživatele domáhat se svých práv soudní cestou.
  Subjekty, u kterých uživatel může online uplatnit svá práva v rámci alternativního (mimosoudního) řešení sporů (ADR), jsou Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad nebo lze spor řešit online též na internetové platformě Evropské komise.
  ADR lze zahájit podáním návrhu u SOI (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) či S.O.S. (http://www.sospotrebitelov.sk/adr-odr/alternativne-riesenie-sporov/) nebo vyplněním evropské stížnosti online (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.new&consumer-question3=N&consumer-question1=Y&consumer-question2=Y&complainttype=1&reload=false).
  Seznam všech subjektů oprávněných řešit spory mezi uživatelem a poskytovatelem v rámci ADR (i pro případ, přibude-li v budoucnu další subjekt oprávněný tyto spory řešit) je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva hospodářství Slovenské republiky ( http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Poskytovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť zoznam elektronických kníh.
  Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom rozhraní na platforme "Wooky".
  Registráciou objednávateľ zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami poskytovateľa.  V Bratislave, 1.1.2015