CZ SK
 
 
 

Ochrana osobných údajov zákazníkov

V m.rajknih.sk (ďalej len „my“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

  • bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
  • na základe vášho súhlasu.

Aké spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete či nakúpite. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu.

Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania tovaru alebo služieb, vytváranie a používanie účtu, alebo pri komunikácii s nami napríklad na call centre. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našom webe a pri čítaní správ, nahrávaním hovorov na call centre a kamerovým záznamom našich pobočiek a ich okolia.

Zasielanie údajov mimo EÚ

V rámci odovzdania údajov našim spracovateľom, uvedeným v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame? Môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Všetky takéto odovzdávania budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušný spracovateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou a dostupné na adrese:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF .

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Ve všetkých záležitostiach súvisiacich s spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o dotaz, uplatnenie práva, podanie sťažnosti alebo iného, sa môžete obrátiť na naše zákaznícke centrum.

Poverenec pre ochranu osobných údajov

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov. Poverenca možno kontaktovať na adrese dpo@rajknih.sk.